top of page
Bike Handles

מטרות | יעדים | חזון

מטרות מרכז האימפקט האוניברסיטאי

להיטיב את השרות הניתן ברטורנו על ידי הפיכת עובדי רטורנו ליוצרים באופן רציף של ידע עדכני מתפתח בעבודה משותפת עם חוקרים; הטמעת הידע בעבודת רטורנו השוטפת; 
הפצת הידע לאנשי שטח, חוקרים ובעלי עניין מחוץ לרטורנו, כמו גם לסטודנטים המהווים את מאגר החוקרים ואנשי השטח לעתיד הקרוב, וזאת מתוך מחשבה כי לידע המדעי המתפתח באופן רציף אפשרות לתרום רבות לעבודה בטיפול במכורים. 

רטורנו.jpg

חזון המרכז האוניברסיטאי

(כחמש שנים לאחר ההקמה):

לאחר תהליך ההקמה של המרכז האוניברסיטאי והטמעת שיטות העבודה של המרכז בתוך העבודה השוטפת של רטורנו, הצפי הוא לשיפור במדדי טיפול שונים, לדוגמה צמצום של נשירה מטיפול וצמצום של חזרה להתמכרות פעילה לאחר היציאה מרטורנו. כמו כן הצפי הוא של שיפור בחיי המשפחה ובתעסוקה של המטופלים לאחר השלמה של התהליך הטיפולי (אמבולטורי או אשפוזי). עובדי המרכז יהפכו לאנשי מקצוע מיומנים יותר שיכולים להמשיג שאלות מחקר רלבנטיות לתחומי הטיפול שלהם וגם לחפש מענים מחקריים לשאלות.

 
עובדי המרכז ישאפו ויזכו להתקדמות מבחינה אקדמית וישתתפו באופן פעיל בדיונים המדעיים שיתקיימו במרכז, בכתיבה המדעית וגם יופיעו בכנסים בארץ ובעולם. איסוף הנתונים הרציף וניתוחם השיטתי יאפשרו למנהלי המרכז כמו גם לעובדים לעקוב מקרוב אחר מצבם של מטופלים  שונים, להתאים טוב יותר את הטיפול לצרכי המטופלים השונים וגם לנבא באופן חלקי מכשולים לטיפול כמו גם נקודות חוזק אפשריות אצל מטופלים. המרכז יהפוך למקום הכשרה לסטודנטים וגם יערוך הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הטיפול בהתמכרויות, מהארץ ומהעולם. בנוסף, נושאי מחקר שהמרכז פיתח יהפכו לתחומים קיימים באוניברסיטה שמושכים תלמידים וחוקרים. 

bottom of page