top of page
Open Book

מחקר

קול קורא

של וועדת המחקר של המרכז המחקרי-טיפולי-אוניברסיטאי

"בר אילן-רטורנו"

לצד הקמתו ופעילותו של המרכז המחקרי-טיפולי-אוניברסיטאי "בר אילן-רטורנו", נוסדה ועדת המחקר של המרכז המיועדת לקדם, לסייע ולאשר מחקרים במסגרתו. 


קיום מוצלח של מחקרים והימנעות מיצירת עומסים מחקריים רבים מדי על הקהילה, מטופליה, בוגריה ובני משפחתם, מחייבים סנכרון והכוונה כמותית ואיכותית של המחקרים, ובקרה על תהליך אישורם. 


עניינה המרכזי של ועדת המחקר של המרכז המחקרי-טיפולי-אוניברסיטאי "בר-אילן – רטורנו", לפקח להכווין ולאשר את כל המחקרים המתוכננים להתבצע בקהילה הטיפולית "רטורנו", הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אתית. זאת, באופן אובייקטיבי ובלתי-אמצעי, ועל-פי כל כללי האתיקה והמחקר המקובלים במוסדות אקדמאיים.


ייחוד המחקרים שיתבצעו ברטורנו הוא בשיתוף פעולה מחקרי בין איש סגל של רטורנו לבין חוקרי האקדמיה ויצירת צוות מחקר משותף. כל הצעת מחקר שתוגש למרכז תצטרך להיות במבנה זה. היות והקול הקורא נבנה לפי דרישות השטח של רטורנו, הוא מכסה נושאים למחקר בהם יש עובדים מרטורנו שמעוניינים להימנות על צוות המחקר.


הרכב ועדת המחקר


ועדת המחקר מורכבת מארבעה נציגים קבועים ומחמישה נציגים נוספים הנקבעים, מעת לעת, בהתאם לנושאי המחקר המוצעים.

החלטות הוועדה באם לאשר או לא לאשר את הצעות המחקר, מתקבלות בדעת רוב. הנציגים הקבועים הם:


ראש ועדת המחקר ותחום מדע הנתונים – פרופ׳ תומר עינת
סמנכ״ל רטורנו – מר אבי אקשטיין
יו״ר המרכז – פרופ׳ תומר עינת
רכזת המרכז – גב׳ אילה אלבאז
המדען הראשי של המרכז הטיפולי-אוניברסיטאי "בר אילן-רטורנו" – פרופ׳ גל ידיד

וועדת המחקר מבקשת מחברים שונים בוועדת ההיגוי של המרכז להצטרף לדיונים בהתאם לתחום התמחותם. 
מעת לעת מפרסמת ועדת המחקר נושאי מחקר הפתוחים לחוקרים מכלל האוניברסיטאות.

הצעות למחקר ניתן להגיש כעת (01/2021) בנושאים הבאים:
קשרים משמעותיים במהלך הטיפול קהילה הטיפולית, ומקומה של המשפחה בתהליך הטיפול.
טיפול רגיש מגדר בנוער הסובל מהתמכרות.

חוקרים/ות המעוניינים/ות להגיש הצעות מחקר בתחומי העניין השונים שיפורסמו בעמוד זה, מתבקשים/ות לעשות זאת במועדים הבאים (בכל שנה):
מועד הגשה ראשון - עד ה-1 במרץ: תשובות תתקבלנה עד לתחילת אפריל.
מועד הגשה שני - עד ה-1 יוני: תשובות תתקבלנה עד לתחילת יולי.
מועד הגשה שלישי - עד ה-1 בספטמבר: תשובות תתקבלנה עד לתחילת אוקטובר.
מועד הגשה רביעי - עד ה-1 בדצמבר: תשובות תתקבלנה עד 1 בינואר.

הצעות המחקר יוגשו בעברית או באנגלית, באורך שלא יעלה על שלושה עמודים, על-פי הפורמט הבא:
שם המחקר ושמות החוקרים
מבוא - בו יושם דגש על תרומת המחקר לשדה התיאורטי, המחקרי והיישומי.
סקירת ספרות.
מתודולוגיה (שיטת המחקר, כלי המחקר ואוכלוסיית המחקר; במחקר איכותני יוגש גם מדריך הריאיון - כנספח).

את ההצעות יש לשלוח לגב' אילה אלבאז במייל:  ayala@retorno.org.

כמו כן ניתן לפנות למייל זה אם יש שאלות.
 

Library Book Shelves
bottom of page